Reklama 1

Doprava zdarma

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky (jejím zadáním a potvrzením v nákupním koši) stvrzuje, že se seznámil a svobodně se rozhodl akceptovat Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Stane-li se, že zboží nebude vybaveno českým návodem, neprodleně nás informujte a my Vám návod ihned doručíme.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prdávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní jeho cenu.
Ceny jsou uvedené včetgně DPH v platné výši!

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata ihned po jejím odeslání na server. O přijetí objednávky je kupující informován potvrzujícím mailem s kompletní rekapitulací objednávky. Pokud jste potvrzení objednávky neobdrželi, neprodleně nás prosím kontaktujte. Vyskytnou-li se nejasnosti nebo bude nutné upravit objednávku, spojí se operátor prodávajícího s kupujícím a dohodnou postup řešení. Nebude-li řešení kupujícímu vyhovovat, může objednávku bez udání důvodu stornovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete písemně´poštou, telefonicky nebo e-mailem zrušit a to bez udání důvodu do doby odeslání zboží kupujícímu. Objednávku nelze zrušit v těchto případech:

 

  • zboží již bylo odesláno kupujícímu
  • zboží bylo upraveno pro potřeby zákazníka

V případě zrušení objednávky po odeslání zboží se kupující zavazuje uhradit dopravní náklady a náklady spojené s vystavením a stornováním dokladů. Stačí uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou na dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce a dodávce poštou nad 10.000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena dopravného se může lišit podle váhy, charakteru a objemu objednaného zboží. Pro doručení rozměrnější zásilky je nutné zvolit dopravu firmou TopTrans z důvodu omezení velikosti přepravovaných zásilek jinými přepravci.

6) DODACÍ LHŮTA, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od 3-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím, má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s expedicí zásilky (balné, dopravné a dobírkovné) ve výši uvedené v objednávce a (náklady na vystavení a storno účetních dokladů) ve výši 500 Kč + DPH. Tím není dotčeno právo zákazníka na vrácení zboží v zákonem stanovené lhůtě bez poškození a viditelných známek používání. Zboží připravené k odběru bude odesláno nejpozději následující den od naskladnění. V případě prodlení zákazníka s odběrem (odesláním) objednaného zboží o více než 10 dní od naskladnění, může být k objednávce připočteno skladné ve výši 30 Kč/ks/den + DPH. Toto ujednání neplatí v případě, že zákazník předem informoval dodavatele o požadovaném prodloužení termínu dodání. Zboží pak bude dodáno jako by bylo naskladněno v termínu požadovaném zákazníkem. 

7) POPLATKY

Daňový doklad za zboží je buď přiložen k zásilce nebo Vám bude doručen e-mailem na Vámi uvedený kontaktní e-mail. Zaslání daňového dokladu poštou (na přání kupujícího) je zpoplatněno částkou 40 Kč + DPH. 

V případě požadavku na změnu fakturačních údajů na již vystaveném Daňovém dokladu bude takto opravený doklad odeslán po úhradě poplatku za dodatečnou opravu dokladu (150 Kč + DPH)

Pokud je kupujícímu umožněn způsob platby za zboží se splatností (platba po dodání na účet) zavazuje se odběratel uhradit fakturu nejpozději v den splatnosti na náš účet uvedený na faktuře. V případě překročení splatnosti o více než 5 kalendářních dnů, zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 15% fakturované částky.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu skladu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

10) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Spotřebitel může bez poplatku odstoupit od smlouvy průběhu řešení objednávky až do doby jejího odeslání prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím jako dodací. 

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů po doručení zboží pokud splňuje podmínky pro vrácení zboží dle §53. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, nejpozději 14. den od převzetí do skladu prodávajícího. O odstoupení od smlouvy bude kupující informovat neprodleně prodávajícího písemně např. poštou nebo e-mailem, ve lhůtě 14 dnů od doručení. V případě platby za zboží dobírkou, uvede kupující číslo účtu, kam mu budou poukázány peněžní prostředky za provedenou platbu. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná. 

Náklady na doručení zboží zpět nese v plné tíži kupující. Společně s vraceným zbožím je kupující povinen vrátit i případné dárky, bonusy nebo jiné poskytnuté plnění, které je vázáno na prodané zboží. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 

Adresa skladu pro zasílání zboží:
AMFORA - Marketing s.r.o.
Březová
349 01 Stříbro

11) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH 

Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Případné spory mezi AMFORA - Marketing s.r.o a kupujícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou. V těchto případech může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI). se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

sídlo společnosti
AMFORA - Marketing s.r.o.
Na Březince 14
150 00, Praha
adresa skladu
AMFORA - Marketing s.r.o.
Březová
349 01, Stříbro


Mobil: +420 737 242 770
Mobil: +420 630 11 0399
Tel.:  +420 242 441 552-3
Fax:  +420 272 049 631

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

 

 

zpět


Reklama 2

Kdo je online?

Právě zde je 1 návštěvník online.
if you have to think ... you haven't been Zenned!